Posts tagged ‘eva8000’

HP StorageWorks EVA Simulation v2.0(EVA8000模拟器)

HP StorageWorks EVA8000模拟器,使用它,可以进行相关的实验,能够比较形象的了解HP存储的相关操作过程及原理。

模拟程序下载(备份下载)、相关学习文档下载(备份下载)

程序部分界面: